Košn'kove spletne strani
Prva stran Naša vas

Naša vas leži na zahodnem robu Sorškega polja ob cesti Škofja Loka - Kranj. Ime Sveti Duh je dobila po danes farni cerkvici, ki je posvečena Svetemu Duhu.

Do leta 973 ko je bilo ozemlje Škofje Loke podarjeno Freisinskim škofom je bilo to področje slovensko, potem pa se je pričelo priseljevanje nemškega prebivalstva in sistematična kolonizacija. Do konca 16. stol. je bil nemški živelj na Sorškem polju, kjer leži tudi naša vas že toliko številen, da je starološki župnik v naši takratni podružnični cerkvi pridigal tudi v nemškem jeziku. V 17. stoletju je prebivalstvo teh krajev govorilo mešanico slovenskega in nemškega jezika, danes pa nas na nemške koloniste spominjajo le še krajevna, zemljiščna in osebna imena, med katerimi je tudi moj priimek: Cof, ki sem ga dobil po starem očetu, ki se je priženil na Košn'kovo domačijo. Stara mama se je pred tem pisala: Jenko.

Davščine so se v loškem gospostvu pobirale tudi s pomočjo mitnic. Iz obračuna iz leta 1515 je razvidno, da je taka mitnica stala tudi v naši vasi. Poleg tega so se v tem času v naši vasi organizirali sejmi na katerih so smeli kupovati meščani in kmetje, kar pa je šlo v nos predvsem Ločanom. Tem je bil še posebno trn v peti svetoduški binkoštni sejem, kamor so z vseh strani prihajale velike množice ljudi, ker so bili ob tej priložnosti oproščeni mitnine. Čeprav je bilo vprašanje tega sejma na dnevnem redu tudi pri obravnavanju policijskega reda med kranjskimi stanovi in mesti 1551 in je istega leta tudi škofov odposlanec škofu priporočil to premestitev v Škofjo Loko je vendar ostalo pri starem.

Po virih iz srede 18. stol. zasledimo, da je bilo v naši vasi tudi več rokodelcev. Vir navaja 4 krojače, 4 čevlarje. Verjetno pa so se v vasi nahajali tudi drugi rokodelci.

Sveti duh je imel leta 1780 351 prebivalcev, ki so stanovali v 49 hišah, leta 1817 pa 295 prebivalcev, ki so stanovali v 51 hišah. Leta 1780 in 1817 je bilo opravljeno podrobno štetje prebivalstva. Padec prebivalstva je povezan z ogromnimi žrtvami v času francoskih vojn in pa z lakoto, ki je kosila prebivalstvo v letih 1815 - 1817. Zanimivo je, da se je kljub padcu prebivalcev število hiš povečalo.

V vasi imamo cerkev posvečeno Svetemu Duhu, v 17. stoletju pa je v vasi zrasel grad, ki je opisan že v Valvazorjevi Slavi dežele Kranjske.

To je bil oris vasi skozi sredni vek. Kaj pa danes ?

V vasi imamo danes grad v katerem je samostan, cerkev, kulturni dom kjer se preko zime odvijajo gledališke predstave, trgovino in nekaj gostilen. Gospodarski potencial vasi predstavlja še nekaj kmetij, katerim zaledje je Sorško polje in pa nekaj podjetij.

Vsekakor smo na svojo vas ponosni.